Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia "Dostawa maszyn budowlanych" znak sprawy : B.270.48.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia "Dostawa maszyn budowlanych" znak sprawy : B.270.48.2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dostawa maszyn budowlanych" znak sprawy : B.270.48.2021 na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. - dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

Termin składania ofert :  04.08.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 04.08.2021 o godzinie 11:00

Pozostała dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/zs_siedlce/zamowienia_publiczne