Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach adres:
   ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce tel. 25 632 58 79, adres e-mail: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach można skontaktować
    się poprzez e-mail: iod@comp-net.pl.

3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

ZSLP w Siedlcach przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim ze względu na prawne obowiązki w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej

    art. 6, ust.1, lit. c RODO w zw. z:

 - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
   administracyjnego

 - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

ZSLP w Siedlcach może przetwarzać Twoje dane w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji
umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem

   art. 6, ust.1, lit. b RODO

ZSLP w Siedlcach jest obowiązane do prowadzenia rachunkowości, przez co ciążą na nas także obowiązki podatkowe (wystawiamy rachunki, faktury oraz inne dokumenty księgowe)
za wykonane przez nas usługi

    art. 6, ust.1, lit. c RODO z zw. z:

 - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

 - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa

 - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

ZSLP w Siedlcach świadczy odpłatne usługi, dlatego mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności

   art. 6, ust.1, lit. b i f RODO

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów)
a także obszarów leśnych – ZSLP
w Siedlcach prowadzi monitoring

   art. 6, ust.1, lit. c RODO z zw. z:

 - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 - ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
   państwowym

ZSLP w Siedlcach jako pracodawca, zatrudnia pracowników i prowadzi rekrutacje na wolne stanowiska, co wiąże się z otrzymywaniem przez Was życiorysów

   art. 6, ust.1, lit. a RODO - zgoda kandydata do pracy na dane
   wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26
   czerwca 1974 r. Kodeks pracy

   art. 6 ust. 1, lit. b RODO w zw. z:

 - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018.917 ze
   zm.)

 - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
   Ubezpieczeń Społecznych

 - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

     Po realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np.
w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetrzymywać te dane do czasu odwołania zgody. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przetrzymywać dokumentację pracowniczą przez okres 50 lat.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 * dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie
   dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

 * prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia
   niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu
   danych,

 * prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych.

   W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy 
   jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych
   obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
   władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 * prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie 
  przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku
  zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po
  ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

 * prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane
   na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

 * prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
   wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f
   (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy
   zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego
   wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie,
   chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które
   według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia,
   dochodzenia lub obrony roszczeń.

 * prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody
   wyrażonej przed jej cofnięciem.

chyba, że przepisy stanowią inaczej.

6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Twoje dane będą przekazywane odbiorcom danych ale nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.