Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa fotopułapek z akcesoriami oraz kamery do Nadleśnictw na terenie RDLP Warszawa", znak sprawy: MO.270.62.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa fotopułapek z akcesoriami oraz kamery do Nadleśnictw na terenie RDLP Warszawa", znak sprawy: MO.270.62.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa fotopułapek z akcesoriami oraz kamery do Nadleśnictw na terenie RDLP Warszawa", znak sprawy: MO.270.62.2021, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem procedur postępowania w przypadku zamawiania robót budowlanych, dostaw i usług, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 30.07.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 30.07.2021 godzina 10:30