Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia "Dzierżawa maszyn budowlanych bez operatora" znak sprawy : B.270.62.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia "Dzierżawa maszyn budowlanych bez operatora" znak sprawy : B.270.62.2021

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dzierżawa maszyn budowlanych bez operatora", znak sprawy: B.270.62.2021 na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz 1129 ze zm) oraz aktów wykonawczycj do PZP.

 

Termin składania ofert: 03.09.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert: 03.09.2021 godzina 11:00