Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Montaż prefabrykatów ścian oraz więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, znak sprawy : B.270.81.2021

Montaż prefabrykatów ścian oraz więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, znak sprawy : B.270.81.2021

Zamówienie nie podlegające PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem procedur postępowania w przypadku zamawiania robót budowlanych, dostaw i usług, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach z dnia 04.01.2021r.

Termin składania ofert: 21/09/2021 r. do godz. 12:00, Otwarcie ofert:  21/09/2021 r. o godz. 12:15